Artikel 1.

Het insturen van de oplossing van onze puzzel is geheel kosteloos en vrijblijvend. Uit de goede inzenders worden 1x per 2 weken de producten verloot zoals weergegeven op onze site. Elke goede inzender krijgt persoonlijk bericht per telefoon of er een prijs gewonnen is. Tevens zal Switch Simpel een korte toelichting geven op haar energieaanbod van dat moment.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Switch Simpel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik of het niet gebruiken van producten en diensten die worden aangeboden door stap-over.nu. Tevens is Switch Simpel niet aansprakelijk voor schade door:

  • fouten
  • onjuiste of onvolledige informatie
  • vertraging of onderbreking van de toegang
  • onbevoegd gebruik van uw gegevens door derden
  • verwerking van uw gegevens
  • overmacht
  • Switch Simpel is niet aansprakelijk voor de inhoud op websites gelinkt aan deze.

Artikel 3. Schadeloosstelling

Door het gebruik van deze actie verklaart u Switch Simpel te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, vorderingen, schade, kosten en onkosten van derden die verband houden of ontstaan door elke vorm van gebruik van deze website.

Artikel 4. Wijzigingen

Switch Simpel heeft het recht ten alle tijde wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de actie. Bij wijzigingen zijn er geen rechten te ontlenen aan voorgaande inhoud en afspraken.

Privacy Statement

Bij deelname aan deze actie kan Switch Simpel gegevens van u verwerken. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Switch Simpel uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze actie en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Switch Simpel verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze actie in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze actie voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Switch Simpel en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotie-activiteiten, het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze actie kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de actie en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van deze actie. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen dochtermaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan Switch Simpel.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op websites van derden die via deze actie via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Switch Simpel uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Switch Simpel of het sturen van een brief naar:

Switch Simpel
Brederodelaan 5
3353 GG Papendrecht

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, kunt u dit aan ons doorgeven

Wijzigingen Privacy Statement

Switch Simpel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.